Projekty

Společnost SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o. je zapojena do řady VaVaI projektů. Ty aktuální jsou uvedeny níže:

Název projektu: Pretty Fast Flow

Registrační číslo: TK04030082

Charakteristika projektu: Cílem projektu je popsat chování stávajících a inovativních materiálů za pracovních podmínek oběžného kola čerpadla malého modulárního olovem chlazeného reaktoru a vyplnit tím mezeru v současném poznání.

1. Otestovat chemickou kompatibilitu vhodných materiálových řešení s tekutým kovem

2. Simulovat dynamickou zátěž lopatek oběžného kola pro zjištění únavy, delaminace ochranných vrstev či jiných selhání

3. Zkonstruovat a vyrobit zkušební zařízení pro korozně-erozní zkoušky při rychlosti proudění tekutého kovu až 20 m/s

4. Vyzkoušet nejvhodnější materiálová řešení za vysokých relativních rychlostí vzorek-tekutý kov.


Název projektu: Nová generace nanostrukturovaných skládaných filtrů pro kolektivní a osobní ochranu obyvatelstva

Registrační číslo: FW06010527

Charakteristika projektu: Cílem projektu je výzkum, vývoj, scale-up a výroba vyspělých filtračních materiálů nové generace obsahujících vrstvu polymerních nanovláken, jež budou splňovat požadavek dobré skládatelnosti do filtrů, a to jak pro masky osobní ochrany, tak pro technologie kolektivní ochrany obyvatelstva (vzduchotechnika, klimatizace apod.). Filtrační materiál pro vysoce účinný filtr do masek osobní ochrany bude mít nízký tlakový odpor (kolem 150 Pa při průtoku vzduchu 30 l/min a čelní rychlosti kolem 5,2 cm/s) a vysokou filtrační účinnost v oblasti největší průchodnosti částic (MPPS) 99,995 %. Zároveň bude vykazovat antimikrobiální účinek, jenž bude dán modifikací polymerního materiálu filtru přímo ve hmotě, takže nebude docházet k nežádoucímu uvolňování antimikrobiální přísady při používání filtru.


Název projektu: Digitální dvojče čerpadla pro účely adaptivního řízení vstupní recirkulace

Registrační číslo: FW06010278

Charakteristika projektu: Obecným cílem projektu je vytvoření zcela unikátního systému řešení vstupní recirkulace čerpadla za pomoci autonomního systému řízení odvozeného na principu digitálního dvojčete. Hlavními cíli projektu jsou: 1. Vývoj digitálního dvojčete čerpadla s řízenou vstupní recirkulací. 2. Vytvoření instrumentovaného standu pro testování a validaci vstupní recirkulace. 3. Vytvoření prototypu čerpadla s řízenou vstupní recirkulací pro vylepšení variability čerpadla. 4. Vývoj redukovaných modelů čerpadel pro optimalizační úlohy. 5. Vývoj optimalizačních technik vhodných pro hledání optima u vybraných parametrů.


Název projektu: Národní centrum kompetence pro materiály, pokročilé technologie, povlakování a jejich aplikace

Registrační číslo: TN02000069

Charakteristika projektu: Cíle projektu MATCA navazují na výsledky a cíle z první veřejné soutěže, kterými byly a jsou zvyšování propojení vědecké sféry s průmyslem a zlepšení zacílení projektů s ohledem na finální aplikovatelnost. Kontinuální zlepšování komunikace mezi oběma světy s cílem pochopení možností podnikového rozvoje a konkurenceschopnosti pomocí inovací produktu a rozvoje technologické úrovně. Vytváření nových a posilování stávajících vazeb pro dlouhodobou spolupráci a vzájemný rozvoj jednotlivých organizací a konsorcií včetně zvyšování výzkumně vývojové úrovně v hlavních směrech Centra: Materiály – vývoj pro moderní strojírenství Pokročilé technologie – Laserové technologie, aditivní technologie, plazmatické technologie a zvýšení jejich efektivní uplatnitelnosti na trhu Senzorika, digitalizace


Název projektu: Vývoj chladícího neregulačního čerpadla s betonovou spirálou s využitím technologie UHPC

Registrační číslo: CZ.01.01.01/01/22_002/0000666


Společnost SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o. je zapojena do projektu Hydrodynamický design čerpadel, jehož hlavním řešitelem je CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s r.o.

Název projektu: Hydrodynamický design čerpadel

Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008408

Charakteristika projektu:

Projekt spojuje dlouholeté zkušenosti CENTRA HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU s vědeckým potenciálem Univerzity Palackého a dalšími partnery v kvalitativně nové uskupení pro dlouhodobou mezisektorovou spolupráci. Počítá s účastí vědců z mezinárodního prostředí, konkrétně z Finska, Číny a Velké Británie a aktivity komerčního partnera, holdingu SIGMA GROUP dávají předpoklady úspěšného využívání poznatků z realizace projektu v průmyslové praxi.

Seznam výzkumných záměrů:

VZ1: numerické modelování – odpovědná osoba excelentní vedoucí (Milan Sedlář)

VZ2: počítačové návrhy designu a modelů hydrodynamických strojů – odpovědná osoba klíčový vedoucí (Tomáš Krátký)

VZ3: 3D tisk – odpovědná osoba excelentní vedoucí (Miroslav Mašláň)

VZ4: nanotechnologické úpravy povrchů – odpovědná osoba klíčový vedoucí (Libor Machala)

VZ5: experimentální měření – odpovědná osoba klíčový vedoucí (Jiří Šoukal, Ing. Komárek)

VZ6: strojového učení – odpovědná osoba klíčový vedoucí (Rostislav Vodák)

Výsledky projektu:

1. vypracování nové metodiky hydraulického designu čerpadel pro horká média,

2. osvojení nových numerických metod využitím špičkového HW a SW,

3. osvojení nových technologií modelů a testovacích přípravků, zejména technologie 3D tisku a obrábění,

4. aplikace nanotechnologických úprav povrchů různých dílů hydrodynamických strojů,

5. vybudování horké zkušební laboratoře,

6. realizace horkých testů modelů hydrodynamických strojů,

7. výzkum kavitace za vysokých teplot,

8. publikační činnost,

9. vzdělávací a edukační činnost.

Výstupy projektu:

20 Odborných publikací

1 projekt v programech mezinárodní spolupráce

2 produkty modernizující systémy strategického řízení

2 Mezinárodní patentové přihlášky

Vybudování tzv. Horké zkušebny