CFD a FEM výpočty – ANSYS

Nabízíme možnost využití našich zkušeností z dlouhodobého využívání nástrojů numerického modelování z oblasti proudění a strukturálních analýz (CFD a FEM). Tyto nástroje umožňují analýzu a testování nových konceptů před samotnou výrobou. Nástroje numerického modelování umožňují v případě problémů s provozem zařízení či jeho částí analyzovat možnou příčinu problému a případně upravit provedení dané části za účelem zvýšení provozní spolehlivosti či zlepšení provozních vlastností. K tomuto účelu používáme široké portfolio licencí softwaru ANSYS.

Proč výpočty pomocí FEM?

FEM – metoda konečných prvků (Finite Element Method), je v současné době jedinou exaktní metodou, která umožňuje již ve fázi návrhu výrobku zjistit stav a vlastnosti analyzované součásti, skupiny nebo celku v podmínkách zatížení, pro které byly projektovány. Na základě zjištěných výsledků, například stavu deformace a napjatosti (tepla, akustického tlaku a podobně), je možné stanovit, nakolik jsou využity mechanické vlastnosti materiálu. Pokud se výpočtem zjistí, že je součást předimenzovaná, nebo naopak nevyhovuje požadavkům, může být výpočet rozšířen o optimalizační analýzu. Na základě výsledků z FEM výpočtů je pak možné následně provádět hodnocení  životnosti, případně pravděpodobnostní analýzu. Více o možnostech použitého softwaru sdělíme osobně, případně lze navštívit adresu domovskou adresu ANSYS

Rádi Vám pomůžeme s problematikou, kterou potřebujete vyřešit a navrhneme optimální řešení. Neváhejte kontaktovat naše obchodní oddělení. Schůzku je možné domluvit jak u nás, tak u Vás v podniku.

V oblasti numerického modelování proudění nabízíme (CFD):

 • Více než 18 let zkušeností s využíváním CFD software ANSYS CFX a ANSYS FLUENT
 • Modelování proudění v oblasti odstředivých čerpadel
 • Modelování proudění ve vtokových či výtokových objektech čerpacích či turbínových stanic
 • Modelování vícefázového proudění
 • Modelování proudění s uvažováním kavitace
 • Modelování proudění v biologický reaktorech či nádržích v čističkách odpadních vod
Vizualizace výsledků z CFD
Vizualizace výsledků z CFD

V oblasti hydraulického výzkumu a vývoje nabízíme:

 • Hydraulické návrhy průtočných částí hydrodynamických čerpadel
 • Hydraulické návrhy ponorných axiálních míchadel pro čistírny odpadních vod
 • Výpočty hydrodynamických sil působících na rotory a statory čerpadel
 • Výpočty dynamiky proudění uvnitř hydraulických strojů s využitím CFD programového systému ANSYS CFX
 • Inovace hydraulického řešení starších typů hydrodynamických čerpadel
 • Řešení hydraulických zařízení využívajících méně obvyklých pracovních principů
Oběžné kolo odstředivého čerpadla

V oblasti strukturálních analýz nabízíme (FEM):

 • FEM výpočty metodou konečných prvků (ANSYS Mechanical Enterprise)
 • Vytváření výpočtových modelů pro metodu konečných prvků pro zákazníka
 • Optimalizace součástí na max. využití materiálu např. u vstřikovaných plastových dílů v automobilovém průmyslu
 • Napěťově-deformační výpočty
 • Výpočet a optimalizace ozubených převodů
 • Výpočty teplotních polí
 • Výpočty stability a bucklingu
 • Výpočty vlastních frekvencí, harmonické odezvy a odezvy na různé typy buzení
 • Výpočet dynamiky rotorů (suchých i mokrých)
 • Hodnocení statické pevnosti, cyklické pevnosti, stability
 • Hodnocení zbytkové životnosti
 • Hodnocení seizmické odolnosti
 • Hodnocení funkční způsobilosti při seizmické události
 • Výpočty zatížení upevňovacích prvků strojů, návrh a hodnocení kotvení do stavby
 • Hodnocení těsnosti přírubových spojů
 • Zpracování dokumentace vybraných zařízení pro jadernou energetiku
 • Analytické výpočty dle norem (EN 13445, ASME, PNAE, A.S.I. …)
Pevnostní FEM analýza u čerpadla NQD
Pevnostní FEM analýza u čerpadla NQD
Pevnostní FEM analýza u čerpadla KNE 5.1
Pevnostní FEM analýza u čerpadla KNE 5.1